seo

Kế hoạch tham dự hội thi đồ dùng dạy học cấp thành phố năm 2007 (20/03/2007)

In

Kế hoạch tham dự hội thi đồ dùng dạy học cấp thành phố năm 2007 (20/03/2007)

Căn cứ kế hoạch vào chương trình hội nghị chuẩn bị trưng bày và tuyển chọn đồ dùng dạy học TCCN Hà Nội. Trường Đại học Điện lực lập kế hoạch tham dự hội thi như sau:


1. Tập kết và trưng bày sản phẩm

- Thời gian: từ 14h ngày 02 tháng 4 năm 2007 đến hết ngày 03 tháng 4 năm 2007.

- Địa điểm: Trường TH Nông nghiệp Hà Nội

2. Chấm điểm: ngày 04 và 05 tháng 4 năm 2007

3. Chuyển sản phẩm về: từ 14h ngày 06 tháng 94 năm 2007

4. Các đơn vị phối hợp thực hiện:

- Phòng Đào tạo lập danh sách những sản phẩm và tác giả có đồ dùng dạy học tham dự hội thi.

- Phòng TC-HC bố trí xe ôtô vận chuyển đồ dùng dạy học đến nơi tập kế và chuyển về trường sau khi chấm xong.

- Các tác giả có đồ dùng dạy học dự thi nộp thuyết minh hồ sơ thiết bị 04 quyển/01 đồ dùng về phòng Đào tạo trước ngày 12 tháng 03 năm 2007, trực tiếp theo xe chuyển sản phẩm của mình đến vị trí tập kết và chuyển lại về trường.

5. Hỗ trợ kinh phí:

- Giáo viên có sản phẩm dự thi: 200.000đ/01 sản phẩm

- Giáo viên đi dự hội thi: 50.000đ/01 người

- Lái xe phục vụ hội thi: 50.000đ/01 buổi

- Thư ký hội thi:  50.000đ/01 người

Tổng kinh phí sẽ thanh toán theo số lượng thực tế.

своими руками
wow